Огледало на Козирев

Николай Козирев е считал, че има “огледален свят”. Времето вътре в него променя вектора си и върви в обратна посока. Той твърди, че времето е специален вид енергия и е важна, основна “движеща сила” на всичко, което се случва във Вселената

Козирев развива теорията за „каузалната механика“, според която времето се изразява в причинно-следствени връзки. Те винаги са отделени един от друг в пространството и са свободни от влиянието на координатната система.

Според тази теория енергията на времето захранва звездите, така че ядреният синтез в тях ще продължи вечно. В различните части на Вселената времето има различна плътност (активност) и всички физически процеси във Вселената протичат с поглъщането или освобождаването на времето. Козирев вярвал, че времето е вещество, чрез което информацията се предава незабавно до всички точки на Вселената.

Козирев обърнал внимание на огледалата. Основната му идея е, че огледалният свят е свят с обратен ход на времето, с обратни причинно-следствени връзки. А за огледалния свят, където попадали различни литературни герои, той смятал, че е реално съществуващ свят.

През последните години от живота си Козирев работи върху подобна инсталация. Но за съжаление смъртта му попречила на реализирането на проекта.

Козирев посочва, че има взаимодействие между времето и човешкия мозък. Ето защо има такива понятия като интуиция или предвидливост. Човек може да погледне в бъдещето и да го разпознае, а специална система от вдлъбнати огледала може да му помогне в това.

В СССР идеите на Козирев и неговата „каузална механика“ са обявени за псевдонаука.

Вероятно Козирев е успял да постигне невероятни резултати в своите експерименти. Работата му била засекретена. Той бил уволнен от работа и скоро починал.

И относно технологията

Под „огледало“ може да се разбира всеки метал, който отразява сигнала. Например алуминият.

Образите, получени с плоско огледало, са винаги недействителни, понеже се получават от продълженията на отразените лъчи.

Какво е особеното и принципно новото при вдлъбнатите огледала? Както и плоските, те отразяват видимите и невидимите енергии, “ефирните” човешки излъчвания, дори ги усилват. И все пак вдлъбнатите огледала имат важна особеност. Това е техния фокус, това място в пространството, където се пресичат отразените лъчи.

Огледалото не връща единствено видимата светлина, то отразява много по-широк спектър електро-магнитни вълни, включително и тези на психическото ни поле, аурата.

Сега, опирайки се на законите на термодинамиката ние можем да кажем за малко по друг механизъм. Не студът прониква във фокуса на огледалото, а топлината се “изтегля” от него и се устремява навън. Иначе казано, вдлъбнатото огледало има свойства както на приемна, така и на предавателна антена.

Съгласно теорията на Козирев вътре в огледалното помещение се е променяла плътността на времето и е възможно именно това да влияе върху изострените свръхчувствителни възприятия. Хората, престояли в камерата в продължение на няколко часа започвали да се усещат като участници на отдавна минали исторически събития. Пред тях като на киноекран протичали познати от учебниците и съвсем непознати действия и персонажи.

Механизмът на взаимодействие между огледалата, времето и човешкото съзнание се изучава, и до момента е невъзможно да се каже дали хората се пренасят в реални събития от миналото или отблясъка от тези събития (хроникомираж) се пренася към нас в настоящето (подобно на стара кинохроника).

В наши дни ОГЛЕДАЛАТА НА КОЗИРЕВ се използват реално за лечение на хора и за свръхсетивни пътувания във времето и пространството . Всеки човек се явява източник на време, но постоянно губи или разсейва тези потоци. Огледалата имат свойствата да екранират вътрешните човешки полета, непозволявайки им да се разсейват.
Участниците, ползвали се от ОГЛЕДАЛАТА НА КОЗИРЕВ, „се движат“ във Вселената, срещат се със същества от други измерения /духовни учители, духовни лечители, духовни водачи и др./, изпращат и приемат мисли/телепатия/.

Хора, които имат висока вътрешна енергия или медитативни практики го понасят по-добре и някои от тях съумяват да се „навигират“ в желана посока. Става и на подсъзнателно ниво, не е нужно да се напряга човек.

За запазване на час за Огледало на Козирев в София и Стара Загора

0895 855 034

Реклама