Структурирана (жива, заредена) вода

vodavoda1

Какво е това структурирана вода? Структуризация на водата.

Водни кристали - кликнете за по-голяма снимка

Казано накратко структурирането на водата може да се опише по следния начин:
Общо известната формула Н2О означава това, че молекулата на водата се състои от един атом кислород и два атома водород.

Да разгледаме по какъв начин се образува тая молекула/
1. Атомът на водорода е – положително заредено ядро и въртящи се около него заредени електрони.
2. Атомът на кислорода е – положително заредено ядро, около което на три орбити се въртят 8 електрона. Последната орбита е „недостроена“ – готова да приеме 2 електрона от други елементи.
3. Тези електрони кислорода привлича от двата атома водород(по един от всеки). По такъв начин се установява връзка между атома на кислорода и двата атома на водорода.
4. В резултат на това се получава молекулата Н2О, която се състои от един атом кислород и два атома водород(по един от всеки). По такъв начин се осъществява връзка между кислородния атом и водородните. Атомите на водорода отдават електроните си на атома кислород. При това от атомите на водорода остават само ядрата, носещи положителен заряд(„+“), а в кислорода, след приемането на електрони се установява излишък на два отрицателни заряда (два „-„).

В получената молекула – четирите центъра образуват нови връзки, тоест четири „островчета“, които могат да установят нови връзки с други елементи – два положителни и два отрицателни. Точно тези „островчета“ установяват нови връзки с други молекули – водородни връзки. Разбира се, връзките ще бъдат установени с островчета с противоположен заряд.

Досега изложеното говори, че от простата молекула на водата могат да се образуват сложни полимерни молекули(асоциативи, клъстери).

Водата, състояща се от такива клъстери се нарича структурирана вода.

Целебното действие на свежо структурираната природна вода се изразява в това, че тя заменя клетъчната вода с частично разрушена структура с нова, което позволява да се увеличи ефективното време за работа на абсолютно всички клетки на човека. Това довежда до благоприятно комплексно въздействие на целия организъм като цяло, и позволява на самия организъм да гаси вътрешните огньове на патологията.

Както подчертахме по-горе, водата има определена течно-кристална структура, обуславяща химическите и физически и свойства. На дадена структура може да бъде може да бъде наложена както положителна така и отрицателна информация. Отрицателната информация най-често може да излиза от неживата природа (геопатогенните зони), от химически замърсявания или от човека(негативни емоции, злоба, гняв, агресия). На всеки 15 дена нашият организъм изцяло обновява соята кръв. Водата, основната съставна част на нашия организъм, също се обновява. Тоест от време навреме самите ние се обновяваме на 70%.
Очевидно е, че „строителния материал“ за такова кардинално обновление, организмът взема от течността която приемаме с храната. Очевидно е също така, че колкото по-качествени са течностите, толкова е по-добре. Можете да си представите какъв шок изживява организма когато му предложим вместо „строителен материал“ нещо съвсем друго, което е готов да приеме за „преработка“ – някакви „коли“, „газирани напитки“.

Газираната вода е „мъртва“ вода, при това умъртвена толкова, че да се оживи нейната структура с природни или изкуствени средства вече е невъзможно. Много е голяма вероятността и организма да не е в състояние да я преработи, и ако я поеме загубва колосално количество енергия.

Учени са направили фотографии с помощта на високочестотно напрежение на водопроводната и структурираната вода. На фотографиите се забелязва, че около структурираната вода се появява корона-заряд предизвикващ светене. Очевидно е, че структурираната вода притежава силна енергийност. Изследванията показали, че атомите на водорода са разположени един спрямо друг и спрямо атома на кислорода на ъгъл 104,7 градуса. Благодарение на тая асиметричност, молекулата на водата действа като миниатюрен магнит, положително зареден откъм страната на водорода, а отрицателно откъм страната на кислорода(диполен характер).

Подобно на „клъстерите“ на твърдия диск на компютъра се програмират и клъстерите(макромолекулите) на водорода.

Структурата на макромолекулата е ключът в поведението на водата. Тук се извършва зареждането на енергия и информация. Така че водата се превръща в носител на информация. Само от това, дали е жива или мъртва водата която пием, може да стане причина дали да сме здрави или болни.

Вредните вещества, съдържащи се във водата на свой ред програмират макромолекулите, предавайки им собствената честота. Ако такава вода се филтрира, химическите вещества ще бъдат отстранени, но информацията на отровните вещества ще продължава да остават в програмата на макромолекулите и да вреди на човека.

Реклама